Thông Tin Cá Nhân  

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển những kĩ thuật cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất trên mạng. Bản tuyên bố về sự riêng tư này áp dụng cho trang web Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh về việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng việc sử dụng website Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh, bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong Bản tuyên bố này.

Về Việc Thu Thập Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh thu thập những thông tin mang tính chất cá nhân của bạn, như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc hay số điện thoại. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh còn thu thập những thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư như mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích của bạn.

Cả những thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh thu thập. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang dùng, tên miền, thời gian truy cập và những website đã giới thiệu cho bạn đến với chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng bởi Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh để phục vụ cho sự vận hành của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh .

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân riêng tư hoặc những thông tin nhạy cảm qua những bảng tin công khai của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh, những thông tin này có thể được người khác lấy và sử dụng. Hãy chú ý: Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh không đọc những thông tin mang tính truyền thông liên lạc của bạn.

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh để từ đó bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó như thế nào. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh không chịu trách nhiệm về những điều khoản về tính bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh và những website thành viên thuộc Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh.

Về Việc Sử Dụng Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh thu thập những thông tin của bạn để vận hành trang web Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh và những chi nhánh của nó. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn, như ý kiến của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh không bán, thuê hay cho thuê danh sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh có thể, bất cứ lúc nào, tiếp xúc với bạn về một đối tác bên ngoài với một lời đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, những thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Thêm vào đó, Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả những công ty thuộc bên thứ ba đó đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật của những thông tin của bạn.

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của bạn.

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh theo dõi những trang mà khách hàng của chúng tôi ghé thăm bên trong Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh, nhằm xác định dịch vụ nào của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh được yêu thích nhất. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp những nội dung đặc chế và quảng cáo bên trong Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh đến những khách hàng mà hành vi của họ chỉ ra là họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể nào đó.

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh sẽ tiết lộ những thông tin của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi tin rằng những hành động đó là cần thiết để:

(a) Phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh;

(b) Bảo vệ quyền lợi của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh;

(c) Hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh, hoặc của cộng đồng.

Về Việc Sử Dụng Cookie

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh sử dụng "cookies" để giúp bạn cá nhân hoá những kinh nghiệm về mạng của bạn. Một cookie là một file văn bản được đặt ở ổ đĩa cứng của bạn hoặc ở một trang chủ web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được ấn định cho riêng bạn, và chỉ được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp cho bạn những chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là bảo với máy chủ web là bạn đã phản hồi lại một trang cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá các trang Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh , hoặc đăng kí với trang Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh hoặc các dịch vụ của nó, một cookie sẽ giúp Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh gọi lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau này. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ hoá đơn, địa chỉ gửi hàng... Khi bạn quay lại cùng một trang Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh đó, thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, để bạn có thể dễ dàng sử dụng các chức năng của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh mà bạn đã cá nhân hoá.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi các thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các dịch vụ của Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh hoặc những trang web mà bạn đến thăm.

Tính Bảo Mật Của Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh đóng chặt những thông tin cá nhân của bạn đối với những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh đóng chặt những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những máy chủ trong một môi trường được điều chỉnh và an toàn, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân (như số thẻ tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, chúng đều được bảo vệ thông qua mã hoá, như giao thức Secure Socket Layer (SSL).

Về Sự Thay Đổi Của Bản Tuyên Bố Này

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh sẽ thường xuyên cập nhật Bản tuyên bố về sự riêng tư này để đáp ứng những phản hồi từ các công ty và khách hàng. Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh khuyến khích bạn định kỳ xem lại bản Tuyên Bố này để được biết Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Thông Tin

Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh đón chào những bình luận của bạn về Bản Tuyên Bố Về Sự Riêng Tư này. Nếu bạn tin rằng Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh chưa tôn trọng bản Tuyên Bố này, hãy liên hệ Laptop Anh Vũ - Chuyên mua bán sửa chữa máy tính, laptop tại Bắc Ninh tại sonkaka12340@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể.
16 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by laptopanhvu99 | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin